HYMNEN van Aswoensdag tot de Lijdensweek
morgengebed.

 

avondgebed.

 

Laten wij tot de Rechter gaan
en smekend voor zijn zetel staan,
Hem bidden met het hart terstond
en het betuigen met de mond:

 

0 goedertieren Schepper,
hoor naar ons gebed en hulpgeroep,
dat opstijgt veertig dagen lang
in deze heilige Vastentijd.

 

Wij zondigden, ja wij, o Heer,
tegen uw goedheid telkens weer,
zie op ons in barmhartigheid,
o God, die vol ontferming zijt.

 

Gij, die de harten mild doorschouwt
en kent de zwakheid onzer kracht,
vergeef genadig onze schuld,
nu wij tot U zijn weergekeerd.

 

Gedenk dat wij de uwen zijn,
uw schepselen, hoezeer onrein,
geef, bidden wij, uw naam, uw eer
niet aan een ander prijs, o Heer.

 

Verhoor ons, nooit volprezen God,
drievoudig, één en onverdeeld:
geef, dat ons rijk aan vruchten wordt
de vasten, die Gij ons verleent.

 

Was af ons kwaad en onze schuld,
maak ons van 't goede meer vervuld,
opdat het hart dat naar U vraagt,
U nu en altijd meer behaagt.

 

Getrouwe Vader, zie ons aan,
wees, Zoon van God, met ons begaan,
vertroost ons, Geest, in deze tijd,
Gij die regeert in eeuwigheid.